วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

ใบรับรองแปลง


ได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งผลิตพืช (GAP)จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

คำขวัญบ้านหลักสิบ หมู่ 5 ต.หนองธง

สวนป่าน่าอยู่ เชิดชูธรรมมะ สะละรสหวาน สายธารมากมี ของดีภูมิปัญญา รักษาศีลธรรม

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ความเป็นมาของสวนสะละลุงถัน

จุดเริ่มต้นการต่อสู้และก้าวไปสู่ความสำเร็จในการปลูกสะละ ของนายถัน ดำเรือง ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพ.ศ. 2511 ครั้งที่ได้มาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง การทำการเกษตรสมัยนั้นต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคมาก เนื่องจากพื้นที่ยังเป็นป่ารก การเดินทางลำบาก ต้องเดินด้วยเท้า แบกของ และหอบลูกอย่างพะรุงพะรัง กว่าจะมาถึงพื้นที่ใช้ระยะในการเดินทางประมาณ 12 กิโลเมตร
การปลูกพืชต้องถางป่าและต้องระมัดระวัง ช้าง เสือ และสัตว์ป่าดุร้ายต่างๆ การปลูกพืชเริ่มจากการปลูกมะพร้าว และได้ทดลองปลูกพืชใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น จำปาดะ สะตอ ยางพารา และทำนา ตามลำดับ จนถึง พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่ยางพาราเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ จึงตัดสินใจปลูกไม้ผล คือ ทุเรียน ลองกอง และมังคุด
ด้วยนิสัยประจำตัวที่ชอบทดลอง และมีความคิดก้าวหน้าอยู่เสมอ ในปี พ.ศ. 2542 ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทำสวนสะละ จึงได้ไปปรึกษาเพื่อนบ้าน และเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจันทบุรี จนมีความเข้าใจในระดับหนึ่ง จึงได้ตัดสินใจปรับสภาพพื้นที่ของตัวเองเพื่อทำการปลูกสะละในปี พ.ศ. 2543 โดยได้ซื้อสะละพันธุ์เนินวงจากจังหวัดจันทบุรีมาปลูกเป็นครั้งแรกจำนวน 500 ต้น
หลังจากนั้นได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการทำสวนสะละอย่างจริงจัง และด้วยความเป็นคน
ที่มีความอดทน ขยัน พากเพียร เรียนรู้ อดออม ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อต่อสังคมมาโดยตลอด ทำให้ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูกสะละเพิ่มขึ้นเป็น 20 ไร่ จำนวน 1,050 ต้น ที่ตั้งแปลงอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ 4 แปลง คือ แปลงที่ 1 จำนวน 5 ไร่ แปลงที่ 2 จำนวน 2 ไร่ แปลงที่ 3 จำนวน 3 ไร่ และแปลงที่ 4 จำนวน 10 ไร่ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ จนได้รับใบรับรองคุณภาพตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) ทุกแปลง

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552